System eSala to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające planowanie operacji oraz rejestrację danych audio-video oraz prezentację i rejestrację obrazów z urządzeń medycznych będących na bloku operacyjnym lub SOR. System umożliwia planowanie i przeprowadzanie operacji online z udziałem innych ośrodków medycznych lub ośrodków akademickich. System eSala to rozwiązanie programowo-sprzętowe, które może znaleźć również zastosowanie w telemedycynie.

Korzyści

Ułatwione planowanie operacji

- planowanie operacji z udziałem konkretnych lekarzy wraz z rezerwacją sal operacyjnych
- tworzenie harmonogramu zajętości sal operacyjnych

Ułatwione zarządzanie danymi podczas operacji

- możliwość dodania plików z danymi/obrazami medycznymi, które wyświetlane są na ekranie podczas operacji lub udostępnienie ich zewnętrznym ekspertom
- rejestracja i archiwizacja przebiegu zabiegów operacyjnych oraz innych zabiegów medycznych
- możliwość podłączenia do systemu urządzeń medycznych, w celu dokumentowania danych lub prezentacji danych online na ekranach monitorów

Integracja procesów zarządzanie danymi podczas operacji

- zarządzanie grupami kamer na blokach operacyjnych lub SOR
- możliwość bezpośredniej transmisji obrazu z sali operacyjnej w dowolne miejsce w obrębie szpitala, a także do ośrodków akademickich lub innych placówek medycznych
- prowadzenie videokonsultacji medycznych on-line lub w formule „na życzenie”
- możliwość odwołania do danych z systemu eSala z poziomu innych systemów

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, prosimy o kontakt:

Realizacja w Słubicach

Wybrane zagadnienia prawne

Monitoring jest sposobem przetwarzania danych osobowych i w celu jego prowadzenia należy stosować wszystkie zasady umożliwiające legalne przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw pacjenta do godności, intymności, dóbr osobistych oraz innych prawnie chronionych jego interesów. Wdrożenie przyjętych rozwiązań eSala będzie wymagało każdorazowej analizy stosowanych w danej placówce rozwiązań prawnych w obszarze już stosowanego monitoringu oraz ochrony danych osobowych w celu ich dostosowania, uzupełnienia lub wprowadzenia. Poniższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią opinii prawnej.
Zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2022, poz. 633 ze zm.) – kierownik podmiotu w regulaminie organizacyjnym określa sposób obserwacji pomieszczeń: a) ogólnodostępnych (niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa) lub b) pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne lub pobytu pacjentów (jeżeli to wynika z przepisów odrębnych) – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Zgodnie z § 29 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność medyczną (Dz.U. 2022, poz. 402 ze zm.) („Rozporządzenia MZ”) w pokojach łóżkowych dopuszcza się instalację urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów, jeżeli jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. Kierownik placówki może określić takie pomieszczenia – przy czym musi być to uzasadnione procesem leczenia, proporcjonalnością środków, zachowaniem godności i intymności pacjenta. Przykłady pomieszczeń, pomieszczeń ścisłego nadzoru, w których monitoring służy obserwacji pacjenta (instalacja i używanie bez zgody pacjenta):
a) izolatka na oddziałach psychiatrycznych (art. 18 e ust. 2 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (D.U. 2020, poz. 685 ze zm.) oraz (załącznik numer 1 do Rozporządzenie MZ) – kamera z funkcją autostart i rezerwowe zasilanie zabezpieczone przed uszkodzeniem;
b) oddziały porodowe – pomieszczenia dla położnic i noworodków w pierwszych godzinach życia - kamery przy użyciu autostart, możliwość obserwowania twarzy (załącznik numer 1 do Rozporządzenie MZ);
c) oddziały dziecięce – przy użyciu kamer z rezerwowym zasilaniem funkcją autostartu (załącznik numer 1 do Rozporządzenie MZ);
d) stacje dializ – kamera z funkcją autostart i możliwością rozpoznawania twarzy (załącznik numer 7 do Rozporządzenie MZ);
e) oddziały anestezjologii i intensywnej terapii – kamery przy użyciu autostart, możliwość obserwowania twarzy (załącznik numer 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii).

Odrębną kwestią dotyczącą monitoringu pomieszczeń w placówce – są rozwiązania, jakie mogą być przyjęte w placówce na podstawie kodeksu pracy. Odpowiednio - art. 222 KP – pracodawca może wprowadzić monitoring (rejestrację obrazu) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników / ochrony mienia / kontroli produkcji / zachowania w tajemnicy informacji, której ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, stołówek, palarni (chyba że jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych i nie narusza godności ani innych dóbr osobistych pracownika). Informacja o wprowadzeniu monitoringu powinna zostać podana do wiadomości w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

<-- -->