Na podstawie art. 27c ustawy o CIT, Komputronik Biznes Sp. z o.o. informuje, że w roku podatkowym 2021/2022 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Komputronik Biznes Sp. z o.o. zostaje podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w myśl którego wybrani podatnicy (u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.) są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Spółka niniejszym publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1.04.2021 do 31.03.2022 r.


INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 2021_KTB