Procedura reklamacyjna | Komputronik Biznes

Procedura Reklamacyjna Komputronik Biznes

 1. W przypadku towarów określonych w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży jako „Gxx” (gdzie „xx” to liczba miesięcy) proces postępowania gwarancyjnego będzie realizowany zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną oraz postanowieniami Gwarancji Jakości Komputronik Biznes.
 2. W przypadku towarów określonych w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży jako „GPxx” (gdzie „GP” to Gwarancja Producenta a „xx” to liczba miesięcy), urządzenia winny być serwisowane wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne w celu identyfikacji podmiotu reklamującego, wady oraz towaru jest przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.biznes.ktr.pl w ZAKŁADKA: SERWIS – Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji RMA.
 4. Zgłoszenie za pomocą formularza może swoim zakresem obejmować reklamację tylko jednego towaru. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji kilku towarów, dla każdego z nich konieczne jest wypełnienie osobnego formularza.
 5. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Komputronik Biznes. który stwierdzi czy wada towaru podlega warunkom Gwarancji Jakości.
 6. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA). W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany w ciągu 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której treści będzie się znajdował nadany zgłoszeniu numer RMA. Numer RMA należy umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI” lub w widocznym miejscu na przesyłce. W przypadku rozbieżności danych wpisanych w formularzu a tych zawartych w wiadomości email, należy wstrzymać się z wysyłką towaru oraz pilnie skontaktować się z Komputronik Biznes Sp. z o. o. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu – wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 7. Klient zobowiązuje się dostarczyć towar ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego na koszt własny. Dostarczenie reklamowanego towaru jest w ramach gwarancji obowiązkowe.
 8. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze w pełni umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 9. Towar winien zostać przysłany w stanie kompletnym, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.
 10. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada występuje.
 11. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zawarcia umowy kupna – sprzedaży i oryginał karty gwarancyjnej jeżeli została wydana wraz z towarem oraz wydrukowany formularz RMA. W przypadku ich braku sprzedawca rozpatruje reklamację o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Komputronik Biznes.
 12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 13. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy złożony przez Komputronik Biznes obsługa serwisu przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako: „zestaw komputerowy”.
 14. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej Komputronik Biznes uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego może zostać zutylizowany.
 15. Strony wyłączają odpowiedzialność Komputronik Biznes za wady z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
 16. Informujemy, że Komputronik Biznes będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji zleceń serwisowych. Informacje o Administratorze Danych Osobowych i przetwarzaniu przez niego danych osobowych opisane są w Regulaminie Portalu: biznes.ktr.pl w Załączniku nr 1 – Polityka prywatności dostępnym na stronie: www.biznes.ktr.pl