Procedura reklamacyjna - Komputronik Biznes - Integrator rozwiązań IT

Procedura Reklamacyjna Komputronik Biznes Sp. z o.o.

 1. W przypadku towarów określonych w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży jako „Gxx” (gdzie „xx” to liczba miesięcy) proces postępowania gwarancyjnego będzie realizowany zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną oraz postanowieniami Gwarancji Jakości Komputronik Biznes Sp. z o.o..
 2. W przypadku towarów określonych w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży jako „GPxx” (gdzie „GP” to Gwarancja Producenta a „xx” to liczba miesięcy), urządzenia winny być serwisowane wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne w celu identyfikacji podmiotu reklamującego, wady oraz towaru jest przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego udostępnionego na stronie www.biznes.ktr.pl w ZAKŁADKA: SERWIS – Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji RMA.
 4. Zgłoszenie za pomocą formularza może swoim zakresem obejmować reklamację tylko jednego towaru. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji kilku towarów, dla każdego z nich konieczne jest wypełnienie osobnego formularza.
 5. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Komputronik Biznes Sp. z o.o., który stwierdzi czy wada towaru podlega warunkom Gwarancji Jakości.
 6. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA). W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany w ciągu 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której treści będzie się znajdował nadany zgłoszeniu numer RMA. Numer RMA należy umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI” lub w widocznym miejscu na przesyłce. W przypadku rozbieżności danych wpisanych w formularzu a tych zawartych w wiadomości email, należy wstrzymać się z wysyłką towaru oraz pilnie skontaktować się z Komputronik Biznes Sp. z o. o. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu – wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 7. Klient zobowiązuje się dostarczyć towar ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego na koszt własny. Dostarczenie reklamowanego towaru jest w ramach gwarancji obowiązkowe.
 8. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze w pełni umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 9. Towar winien zostać przysłany w stanie kompletnym, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.
 10. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada występuje.
 11. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zawarcia umowy kupna – sprzedaży i oryginał karty gwarancyjnej jeżeli została wydana wraz z towarem oraz wydrukowany formularz RMA. W przypadku ich braku sprzedawca rozpatruje reklamację o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Komputronik Biznes.
 12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 13. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy złożony przez Komputronik Biznes Sp. z o.o. obsługa serwisu przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako: „zestaw komputerowy”.
 14. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej Komputronik Biznes Sp. z o.o. uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego może zostać zutylizowany.
 15. Strony wyłączają odpowiedzialność Komputronik Biznes Sp. z o.o. za wady z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
 16. Informujemy, że Komputronik Biznes Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji zleceń serwisowych. Informacje o Administratorze Danych Osobowych i przetwarzaniu przez niego danych osobowych opisane są w Regulaminie Portalu: biznes.ktr.pl w Załączniku nr 1 – Polityka prywatności dostępnym na stronie: www.biznes.ktr.pl