Gwarancja jakości - Komputronik Biznes - Integrator rozwiązań IT

 1. Niniejsza Gwarancja Jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Komputronik Biznes Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Poznaniu, kod pocztowy 60 – 003, przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000008979, NIP 895-17-44-690, REGON 930321320, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 5 010 000,00 złotych, a Klientami.
 2. Gwarancja Jakości obowiązuje tylko na terenie Polski.
 3. Komputronik Biznes Sp. z o. o. (dalej Gwarant) udziela nabywcy towaru Gwarancji Jakości na sprawne działanie produktu wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji „GPxx”, nie podlega warunkom gwarancyjnym Gwaranta i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta, Dystrybutora lub Importera, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej dostarczonej wraz z towarem.
 4. Obowiązkiem Gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy. W przypadku gdy naprawa wadliwej rzeczy okaże się niemożliwa lub nieopłacalna, Gwarant może podjąć decyzje o wymianie towaru na nowy lub o zwrocie kwoty zakupu. W przypadku, gdy towar zakwalifikowany do wymiany jest niedostępny, Gwarant jest uprawniony do jego wymiany na nowszy model.
 5. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Gwaranta.
 6. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie
  a) po upływie okresu Gwarancji;
  b) w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełnienia lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Gwarant;
  c) w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Gwaranta, Producenta, Dystrybutora lub Importera towaru;
  d) w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Gwaranta, Producenta, Dystrybutora lub Importera towaru
  e) w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarcia instalacji elektrycznej;  przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru bądź zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 7. Gwarancja Jakości nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 8. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Gwaranta oświadczenia Klienta
  o zgłoszeniu wady towaru oraz dostarczeniu wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Gwaranta.
 9. Gwarant rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 10. Klient zobowiązuje się dostarczyć towar ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego Gwaranta na własny koszt. W razie nie przedłożenia wraz z towarem (kopii) dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu objawów (wypełnione Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji RMA), Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Klienta warunków gwarancji W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Gwarant stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar. Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Gwaranta kosztów.
 11. Gwarant wyłącza obowiązek powiadomienia Klienta na piśmie o nieuwzględnieniu roszczenia gwarancyjnego.
 12. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 13. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Gwarantowi w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 14. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
 15. W przypadku niezachowania warunków gwarancji Gwarant ma prawo nie uwzględnić roszczenia z tytułu gwarancji.